Entreprenöriellt förhållningssätt

I entreprenöriellt lärande inryms många bitar såsom arbetssätt, kunskapssyn, lärprocesser och metoder. Vi ser det som ett förhållningssätt till hur man bedriver undervisning och utvecklar elevernas förmågor. Detta förhållningssätt gäller skolans alla nivåer och ämnen. Eleverna får då chans att utveckla sin ”ta-sig-för-samhet” och det är något de har nytta av både i skolan och i framtiden.

Med ett entreprenöriellt förhållningssätt får eleverna känna sig mer som medarbetare än som mottagare i sin egen lärprocess. De ska kunna känna att innehållet i skolan har med deras verklighet och kontext att göra.

Det handlar också om att skola och samhälle möts, kanske via ämnesövergripande projekt som inte stannar i klassrummet utan istället förflyttas ut i samhället. Elever bör få tränas i att våga prova och också få erfara att misslyckanden är sätt att närma sig målet.

Ett entreprenöriellt och hållbart förhållningssätt fokuserar på öppna, kreativa uppgifter som gärna har en verklig mottagare, utanför lärare och klasskompisar. Att göra något ”på riktigt” gör att motivationen och drivkraften ökar i elevernas insats.

Skolverket skrev in entreprenörskap i skolan i LGR-11 och definierar det så här:

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. 

När vi på Framtidsfrön utbildar i entreprenörskap i skolan utgår vi från figuren nedan. De olika växterna visar på viktiga bitar som bör finnas med i ett entreprenöriellt och hållbart lärande. Inte nödvändigtvis alla samtidigt eller lika stora, men får vi med bitarna i ett sammanhang så skapar vi förutsättningar för att eleverna hittar sin drivkraft och motivation.