Förskola
Vi har stor erfarenhet av att arbeta med förskolor runt om i landet. Här nedan kan du läsa om hur Sala kommun och Boxholm kommun har lagt upp sitt arbete med entreprenörskap i förskolan.
 
 
I Boxholms kommun har man under hösten 2014 och våren 2015 utbildat samtliga pedagoger inom förskolan i entreprenöriellt lärande och förhållningsätt. Det har skett i en process som omfattat 3 heldagar. Förskolechef Peggy Gustavsson berättar här om sina tankar kring upplägg och entreprenörskap i förskolan.

Entreprenörskap i förskolan/ ett entreprenöriellt förhållningssätt i förskolan menar Peggy handlar om hur vi förhåller oss till barns utforskande och nyfikenhet, att vi tillsammans med barnen utforskar. Det ska vara ett tillåtande klimat och närvarande pedagoger med en ”här och nu” pedagogik, där vi tar tillvara barns intressen. En av de viktigaste anledningarna till att vi vill arbeta med entreprenörskap i förskolan är att vi i Boxholms kommun vill utveckla verksamheten och sträva efter en hög kvalitet, ge barn en tro på sig själva att de har många möjligheter. Processutbildningen har gjort att vi har fått en nytändning i vårt arbete med aktionsforskning.

Boxholms kommun har valt att utbilda samtliga pedagoger i förskolan tre utbildningstillfällen. Förskolechef Peggy Gustavsson säger att det är av stor vikt att ha en likvärdig förskola och därför var det självklart att alla pedagoger skulle vara med i processen. Det är viktigt poängterar Peggy att alla känner sig delaktiga och att alla har en förståelse för varför vi ska arbeta med detta, att alla får samma upplevelse.

En av de stora vinsterna med processutbildningen har varit att blanda pedagoger från de olika förskolorna i tvärgrupper framhåller förskolechef Peggy Gustavsson. Enligt forskning är det kollegiala lärande en framgångsfaktor för att nå hög kvalitet i förskolan. Vi alla har olika kunskap och erfarenheter med oss som vi delger varandra och detta ska vi använda för ett gemensamt lärande och ett mer medvetet förhållningssätt. För mig har det varit viktigt att vi inte bara deltar i en utbildning och tar emot information, utan det ska leda till en faktisk förändring och det gör det först när vi är engagerade i vårt eget lärande tillsammans med andra.

Mellan varje tillfälle har pedagogerna fått uppdrag med givna teman att genomföra som de sedan fått delge i sina tvärgrupper. Den stora vinsten med det är, menar Peggy Gustavsson att man befäster det man lärt sig och diskuterar under utbildningsdagarna, att man får prova praktiskt och även får tid till reflektion.
Förskolechef Peggy Gustavsson menar att det finns tydliga effekter av processutbildningen ute i verksamheten. Det som har varit mest synligt är vårt arbete med lärande miljöer både inne och ute. Man har känt av kreativiteten ute på avdelningarna och att vi fokuserar på vilka möjligheter vi har med det material som finns tillgängligt.

För att entreprenörskap i förskolan ska genomsyra verksamheten och hållas vid liv kommer vi på förskolan jobba vidare med detta med hjälp av aktionsforskning genom att samverka och få med närmiljön, barns delaktighet och att vi pedagoger vågar prova och utforska tillsammans med barnen säger förskolechef Peggy Gustavsson. 

Peggy Gustavsson, Förskolechef, Boxholms kommun
 
Tankar om entreprenörskap i förskolan
I Sala kommun har man under två års tid valt att utbilda samtlig personal inom förskolan i Entreprenöriellt lärande. Det har skett under en processutbildning som omfattat tre tillfällen, eftersom skolverket lyfter fram att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom all utbildning. Det handlar om ett pedagogiskt förhållningssätt, att bevara och utveckla barns inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende. Redan från tidiga år, fostra barnen så att de kan, vill och vågar i livets alla delar. Karin Lantz, förskolechef, ger sin syn på denna satsning och upplägg.
 
”Entreprenörskap i förskolan/ entreprenöriellt förhållningssätt handlar för mig om att ta barnens perspektiv, att kunna bjuda in barn, att vuxna ”sitter på händerna”, att vi ser över vår miljö, att förskolan arbetar mer jämställt – dvs att vi gör saker på ett annorlunda sätt. 

Anledningen till att vi vill arbeta med entreprenörskap i förskolan är att vi vill få alla barn att känna att de duger, att de kan, att de vågar, att de lyckas och att de i slutändan når alla mål i skolan och mår bra." 

Bestående förändring
"Vi har valt att satsa på en processutbildning i tre steg, för samtliga, för att det ska ske en bestående förändring i förhållningssättet hos pedagogerna och för att uppnå det behöver vi arbeta med hela enheten. Tanken är att alla ska ha samma grund att utgå ifrån, samtidigt arbetar vi med barns förmågor på våra personalmöten så att det blir input från flera håll samtidigt. Planen är att vi ska ha uppföljning av de här grupperna kommande läsår. 
 
Vi ser god effekt ute i verksamheten och det beror mycket på att satsningen är för all personal samt att förskolechefer är med vid varje utbildningstillfälle. Vi får även mycket positiv respons från föräldrar och framförallt barn. 
 
Vi har valt att blanda personal från olika verksamheter inom förskolan och  med  fritidspersonal från olika verksamheter i processutbildningen. Vinsten med det är att man får en ökad förståelse för varandras förutsättningar, därtill bygger pedagogerna upp en relation där de kan fortsätta att samverka även utanför projektet. De får olika perspektiv på sin verksamhet och ser den lite med andra ögon när man beskriver/pratar om den för andra och man blir ifrågasatt. Här får pedagogerna planera en uppgift i grupp och man "tvingas" genomföra uppgifter, där gruppen är beroende av att var och en gör sitt. Fritidspersonalens deltagande vid utbildningarna har gjort att man har börjat samverka med varandra och att man har fått en förändrad barnsyn. 
 
Vi kommer inte att släppa detta arbete utan arbeta med uppföljningar och vi kommer även att söka mer bidrag för fortsättningskurser.”
 
Karin Lantz, Förskolechef, Sala kommun